4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                 

        Tilbage til hovedside


Nedenstående diagrammer viser processen/flowet i anlægget:

Forseparation :

Forseperation sigter den afgasset gylle fra mesofiltanken og tillbagefører uomsatte fibre mv. til mesofiltanken, medens filtratet tilføres sandfang før det pumpes videre i processen. Sandfanget tillader sand ar´t sedimentere for efterfølgende at blive transporteret bort. Forseperationen er placeret ved mesofiltanken i en bygning med buesigter og sandfang.

 

Buesigter og sandfangslåg


Konditioneringstank:
Konditioneringen forbereder den afgasset og sigtede gylle til videre seoeration. Via en begrænset beluftning af gyllen med atmosfærislk luft uddrives kuldioxid og bikarbonat således, at ph stiger fra ca. 7 til ca. 9. Dette udfælder opløste fosforforbindelser som derfor kan frasepareres i den efterfølgende UF –filtration og indgå i den organisk P-gødning. Yderligere begrænses dannelsen af struvit, som er et særligt problematisk mineral, som kan udfældes i membraner. Den høje pH tillader ammoniakstripning efter UF-separation uden base tilsætning, men ved forhøjelse af temperatur. Konditioneringen gennemføres i en overdækket betontank på 1000m3 monteret med en kapselblæser og belufter. Der gennemføres målinger af temperatur og pH før og efter konditioneringen med henblik på at overvåge effekten af beluftningen.

Montage af beluftnings baffler i bunden af konditioneringstanken


UF- Filtration:
UF-anlægget skal fraseparere fine organiske partikler og fosforpartikler og herved producere at væske-permat til videre behandling i ammoniak og RO-anlægget samt et koncentrat, som tilføres en lagertank. UF-seperationen skal foregå ved 70-80 grader således, at separationen forløber med høj flux og begrænset el-forbrug. Der afsættes en del varme i vandet under UF-separation og derfor kan den initiale temperatur være 70 grader og sluttemperatur på 80 grader. Væsken varmeveksles før tilgang til UF-anlæg. Idet også ammoniakstripning skal foregå ved 80 grader skal der således krydsvarmeveksler mellem indløb til UF-anlæg fra konditioneringstank og strippet væske fra ammoniakstripper.

 
UF-filtration med kraftige fødepumper før filter


Ammoniak stripper og absorber:
Ammoniakstripper har til formål at strippe ammoniak fra UF-permeat og via absorbere at fremstille at koncentrat af ammoniumsulfat samt en væske med mindre en 50 mg N per L. Stripningen er en luftstripning baseret på recirkulation af luft mellem strippertårn og absorbere. Stripningen foregår i nyopført isoleret bygning.


Ammoniak og luftskrubber opstillet i separat bygning

RO Separation:
De forudgående processer har frasepareret hovednæringsstofferne N og P, og RO – anlægget skal fraseparere det sidste hovednæringsstof kalium samt producere rent vand med restindhold af N under 50 mg/l. K.gødningen tilføres eksisterende gyllebeholder og vandet ledes ud i eksisterende pilebed.


RO anlæg med membran rør for deling af væsken fra strippertårn


RO anlæg

”Realiteter”

 

 

Tilbage til toppen