4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

Tilbage til hovedside


Fosfor/Kalium koncentratet giver mulighed for at optimere tilførslen af P og K til det behov som planterene har på de aktuelle jordtyper. Det betyder at vi også her har en kæmpe miljømæssig fordel på de arealer hvor vi har en problematik omkring fosforbelastning til vandmiljøet.

Med den nye teknik kan koncentratet tildeles med en nøjagtighed der modsvarer handelsgødede marker. Fosfor er på sigt en meget begrænset ressource hvilket medfører stigende priser. Det sætter fokus på netop at tilfører det der er behov for. Med denne teknik kan fosfor delen fra den afgassede biomasse distribueres og fordeles så hele ressourcen udnyttes optimalt.