Hvad er fordelene ved biogas?

  • Biogas er en vedvarende energiform. Biogas er CO2 ækvivalent reducerende. Metanen i biogassen ville ellers være blevet frigivet i atmosfæren og have bidraget med 20 gange CO2 påvirkning. Ved at opsamle og afbrænde gassen reducerer man drivhusgasudledningen markant. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan fra gylletanken og emissionen af lattergas fra markerne mindskes, disse er begge væsentlige drivhusgasser
  • Lugtgener ved gylleudbringning med afgasset gylle nedsættes i forhold til ubehandlet gylle
  • Næringsstofferne kan udnyttes bedre, fordi de er så godt som direkte optagelige i planter (80-85 % optages). Herved mindskes risikoen for udvaskning af næringsstoffer
  • I biogasanlæg sker der en hygiejnisering, så der ikke er risiko for spredning af ukrudtsfrø

 

 

 

 

GFE-Krogenskær © 2011 • Brønderslev • Per Pedersen og Jan Ulrich

www.gfe-krogenskar.dk

GFE-Krogenskær