4Forretningskoncept
4Teknisk beskrivelse af processen
4Dyreenhederne forsvinder

4Frentidssikret miljøgodkendelse

4Optimal udnyttelse af fosforressourcer

4Besparelse på udbringning

4Fordele i markdriften

                        

Tilbage til hovedside


På et landbrug gælder der i dag skrappe krav til overholdelse af harmoni, hvilket konkret betyder at der på et svinebrug må udbringes fra 1,4 DE/ha og fra kvægbrug 1,7 DE/ha.

Når gyllen afsættes til et biogasanlæg følger DE-erne med gyllen. Efter afgasning er 100 kg N i afgasset gylle = 1 DE. Hvis den afgassede gylle tilbageføres og udbringes på jorden vil det således belaste harmoniarealet og indgå i det samlede lovkrav til max arealbelastning.

Med den nye teknik er dyreenheder af teknisk vej omdannet til rene gødningstyper som kan udnyttes 100 % af planterne. Det betyder at der ikke længere er DE i produktet, men det derimod er at betragte som handelsgødning. Dermed bliver miljøbelastningen fra husdyrgødningen fjernet og kvælstofoverskuddet i markdriften bliver minimeret til det vi kender fra handelsgødede marker.

Miljøgodkendelserne af husdyrdriften bliver således markant lettere, idet en væsentlig miljøbelastning helt er fjernet.